Szukaj
PL

Wysyłki i zwroty

 

…………………………………………………………

                   (miejscowość, data)

 

Do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Kupujący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                  (pełna nazwa i adres konsumenta)

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)2 odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ..................... zawartej dnia......................................................w..................................................................................... Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: .........................................................................................) przekazem pocztowym na adres................................................................................................................ lub na konto nr........................................................................................................................................... Zwracam ........................................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

Z poważaniem